BRC Стандарти

BRC стандартите гарантират стандартизацията на оперативните критерии за качество и безопасност и че производителите отговарят на законовите изисквания и осигуряват защита на крайния потребител. Сертификацията по BRC Global Standards сега често е основно изискване на водещи търговци на дребно, производители и фирми за хранителни услуги.

Обхватът на BRC стандартите е насочен към различни сектори, свързани с храни и потребителски продукти и всички стандарти включват ангажираност на висшето ръководство, оценка на риска, анализ на опасностите, управление на качеството и добри производствени практики.

Certima B.V. предоставя сертификационни одити по следните стандарти:

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Този стандарт определя критериите за безопасност, качество и експлоатационни критерии, необходими в организацията за производство на храни. Стандартът не се прилага за хранителни продукти, които не са подложени на никакъв процес на преработка в одитирания обект или дейности, свързани с търговия на едро, внос, дистрибуция или съхранение извън прекия контрол на компанията. Този стандарт е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ START!

START! Програмата е разработена, за да допълни Международния стандарт за безопасност на храните. Тъй като сертификацията по стандарта продължава да се развива, важно е да се предоставят възможности за разпознаване и насърчаване на развитието на системи за безопасност на храните в малки фирми, където пълните изисквания на стандарта не винаги могат да бъдат приложени или да добавят стойност, и във фирми, които все още развиват системите си за управление на безопасността на храните.