BRC Start!

BRC START! програмата е разработена, за да допълни Международния стандарт за безопасност на храните. Тъй като сертификацията по стандарта продължава да се развива, важно е да се предоставят възможности за разпознаване и насърчаване на развитието на системи за безопасност на храните в малки предприятия, където пълните изисквания на стандарта не винаги могат да бъдат приложени или да носят добавена стойност, и на предприятия, които все още развиват системи за управление на безопасността на храните.

START! програмата е съобразена с Глобалната инциатива по безопасност на храните (GFSI). Програмата ще даде възможност за одити и сертификация в съответствие с две нива на изисквания: основно и междинно.

Основните и междинните изисквания на START! програмата предоставят установени стъпки към евентуална сертификация по целия стандарт (ако се изисква). Те също така дават увереност на клиентите за системите за безопасност на храните, работещи в онези обекти за доставка, които са получили сертификат на някое от тези две нива.

Обхват на START! Програмата

START! Програмата определя изискванията за производството на преработени храни и приготвянето на първични продукти, доставяни като продукти с марката на търговци на дребно, брандирани хранителни продукти и храни или съставки за употреба от фирми за хранителни услуги, предприятия за обществено хранене и производители на храни.

Одитът и сертификацията ще се прилагат само за продукти, които са произведени или приготвени на мястото, където е извършен одитът и ще включват съоръженията за съхранение, които са под директния контрол на управлението на производствения обект.

Програмата не се прилага за хранителни продукти, които не са подложени на никакъв производствен процес на одитираното място, нито за дейности, свързани с търговия на едро, внос, дистрибуция или съхранение извън прекия контрол на фирмата.

Ползи от START! Програмата

Прилагането на тази програма води до редица ползи за хранителния бизнес. Тя:

  • е съгласувана с програмата GFSI Global Markets (пълният стандарт е признат от GFSI);
  • осигурява ясно определен процес на одит и сертификация, в съответствие с изискванията на акредитацията;
  • използва одитори, които отговарят на високите изисквания за компетентност на BRCGS;
  • дава възможност на фирмите, постигащи базови и междинни нива, да се появят в публично достъпната част на BRCGS Директорията, като по този начин се признават техните постижения;
  • използва изисквания, основани на стандарта, позволявайки на основните и междинните нива да осигурят ефективни стъпки към пълна сертификация (ако се изисква от клиентите);
  • изисква завършване на коригиращи действия за несъответствия, преди сертифициране на основно или междинно ниво, като по този начин се намалява необходимостта клиентите да следят одиторските доклади.