IFS Food

Стандартът IFS Food е международно признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните и е предназначен да гарантира, че компаниите, сертифицирани по IFS, могат да доставят продукти, отговарящи на специфичните за клиента продуктови изисквания, както и на международното законодателство, за да се гарантира безопасността и качеството за потребителите.

Развитието на IFS се основава на непрекъснато нарастващите потребителски нужди, увеличаващите се задължения на търговците на дребно и едро, нарастващите законови изисквания и глобализацията на доставките на продукти. IFS е фокусиран върху производителите, които произвеждат под така наречените „частни“, „собствени“ марки и дава по-голяма сигурност на търговските вериги, че произведените от техните доставчици продукти под техни марки, ще бъдат безопасни и ще отговарят на качествените и законови изисквания.

Стандартът е жизненоважен за Европа, като набира все по-голяма популярност и в други части на света.

Certima BV е сертифицираща организация, акредитирана за IFS Food от RVA (Холандският съвет за акредитация).

Одитът по IFS се извършва ефективно предвид едновременното отразяване на безопасността, законността и качеството. Докладът дава обективна представа за системите за управление на качеството и безопасността, както и насоки как да се подобрят. След една година ще бъде извършен друг одит, който ще преразгледа оценките и отклоненията. В случаи с критични несъответствия, корекциите ще бъдат направени незабавно.

Стандартът IFS Food съдържа 10 т. нар. “knock – out” критерии. Неспазването на един от тези критерии води до невъзможност да бъде издаден сертификат. Има две нива на сертификация – задоволително ниво (оценка между 75 и 95%) и високо ниво (с резултат над 95% съответствие с изискванията). Оценка под 75% означава, че не може да бъде издаден сертификат.

Стандартът IFS се прилага за доставчиците на всички етапи на преработка на храни след етапа на отглеждане. Изискванията са свързани със системата за управление на качеството и системата HACCP (Анализ на опасностите и критичните контролни точки), подкрепена от подробна предварителна програма, която е набор от ДПП (добри производствени практики), ДЛП (добри лабораторни практики) и ДХП (добри хигиенни практики).

IFS Food се прилага, когато продуктите са “пребработени” или когато е налице опасност от замърсяване на продукта по време на първично пакетиране.
Стандартът IFS Food подкрепя производствените и маркетингови отдели в техните усилия за безопасност и качество на марката.

Ползи:

  • Предоставя правна защита в случай на инцидент, което предполага, че грешката е била случайна и не е причинена от неправилни процеси и контрол.
  • Изграждате система за управление, способна да Ви помогне да отговаряте по-добре на изискванията за качество и безопасност на храните;
  • IFS Integrity Program-ата управлява оплакванията на търговците на дребно и осигурява качеството по отношение на сертификацията и самия стандарт;
  • Подпомага намаляването на брака, доработката на продукти и изтеглянията на продукти от пазара;
  • Софтуерна поддръжка за провеждане на електронни одити;
  • Достъп до одитния портал на IFS, който действа и като база данни;
  • Сертификацията по IFS Food помага да се избегнат обърквания и намеси, които могат да доведат до множество одити

IFS се поддържа от почти всички световни търговци на дребно. Подобно на другите GFSI схеми, IFS предоставя възможност на Вашата компания да се съобрази с изискванията на търговците на дребно и с клиентските очаквания по цял свят.

С доклада от IFS одита Вашата компания ще получи реална представа за Вашата система за управление на безопасността и качеството на храните и ще има база, от която да започнете процеса на по-нататъшно усъвършенстване. IFS Ви дава 12 месеца, за да се коригират отклоненията от изискванията, които са били открити по време на одита. Само значителни несъответствия (свързани с безопасността на храните или правни изисквания) трябва да бъдат коригирани незабавно. Сертификатът е валиден в продължение на 12 месеца.

IFS Food се прилага само за компании, които преработват и опаковат непакетирани хранителни продукти. IFS Food не се прилага за следните дейности: внос, търговия, транспорт, съхранение и дистрибуция.